Vision

Vores vision er at skabe reel merværdi for vores investorer. Det vil vi opnå ved at give investorerne mulighed for at investere i små og mellemstore aktier med et højt forventet afkast på attraktive vilkår.

Vi investerer i små og mellemstore aktier, fordi de oftere er skævt prissat, hvilket skaber flere ekstraordinære investeringsmuligheder.

Vi opnår det høje forventede afkast ved at investere i en koncentreret portefølje af selskaber som vi forstår godt, kan estimere den reelle værdi af med en rimelig præcision og som samtidig handler med den størst mulige rabat til den reelle værdi.

De attraktive vilkår opnås gennem meget lave faste omkostninger og sammenfaldende interesser mellem investor og forvalter.

Strategi

MediumInvest’s investeringsstrategi er inspireret af metodikken fra klassisk valueinvestering. Vi anser enhver investering i en aktie som en investering i det underliggende selskab og dets evne til at skabe værdi over tid. Derfor er fokus på langsigtet værdiskabelse og ikke kortsigtede udsving i aktiekursen.

download

Sammensætning af portefølje

Vores mål er at eje en portefølje på 15 til 25 selskaber, som handler med den størst mulige rabat til den reelle værdi. Vi beholder vores selskaber indtil at:

a) Aktiekursen stiger markant hurtigere end selskabet løbende formår at øge den reelle værdi.
b) Selskabets fundamentale evne til at skabe værdi forværres markant.
c) Vi finder et andet selskab der handler med endnu større rabat til den reelle værdi.
 

Vi investerer i 15 til 25 selskaber, fordi vi både opnår hovedparten af diversificerings-gevinsten ved at sprede investeringer ud på flere selskaber, samtidig med at vi kun investerer i vores allerbedste investeringsidéer. Vi tror på, at vores bedste investeringsidé er markant bedre end vores halvtredsindstyvende bedste investeringsidé.

Vi vægter det enkelte selskab ud fra hvor stor rabatten er til den reelle værdi, hvor risikabel selskabet er som investering og hvor let selskabets aktier er at købe og sælge i markedet.

Desto større rabatten er til reel værdi, desto højere vægtning ønsker vi i selskabet. Desto mere risikabel selskabet er som investering, desto lavere vægtning ønsker vi. Samtidig ønsker vi at kunne købe og sælge i selskabet på relativ kort tid og med den mindst mulige påvirkning af markedet.

Markedet​

MediumInvest investerer i mindre europæiske aktier.

På aktiemarkedet løber de store selskaber ofte med opmærksomheden, mens små og mellemstore selskaber kun i begrænset omfang tiltrækker sig interesse fra medier, analytikere og investorer. Dette fænomen synes at være uberettiget, eftersom små og mellemstore selskaber udgør en attraktiv tilføjelse til mange investorers portefølje.

Historisk har små og mellemstore aktier haft en højere volatilitet og et højere afkast end store aktier. Samtidig er analysedækningen af små og mellemstore selskaber relativt begrænset, bl.a. fordi ejerkredsen ofte ikke omfatter institutionelle investorer, men i højere grad lokale og/eller private investorer. De institutionelle investorer kan ikke købe aktiepositioner i deres sædvanlige størrelse, hvorfor det ikke er attraktivt for dem at foretage eller efterspørge grundige analyser af de mindre selskaber. Derfor er små og mellemstore aktier ofte underanalyseret. Dette giver attraktive investeringsmuligheder for at opnå overnormale afkast for dem, der har evnerne, ressourcerne og viljen til at foretage dybdegående analyser af disse selskaber. Vi mener at aktiv forvaltning kan skabe reel merværdi i dette underanalyserede aktieunivers.

 

Reel værdi

I teorien er det let at finde et selskabs reelle værdi. Det er summen af al fremtidig indtjening, tilbagediskonteret med en passende rente. Kunsten er at forstå hvordan den simple teori passer ind i den kaotiske, komplicerede og foranderlige verden vi lever i.

Før vi overvejer en investering, er det et krav at vi forstår selskabet rigtig godt. Hvis vi af den ene, anden eller tredje årsag ikke forstår selskabet godt nok eller med rimelig præcision kan estimere den reelle værdi, lader vi selskabet ligge og går videre til det næste. Vi har intet imod at lægge mange selskaber til side som er ‘for svære at forstå’, bare vi ender ud med 15 til 25 som vi både forstår rigtig godt og finder meget attraktivt prissat.

Hvis vi mener, at vi forstår selskabet godt nok til at vi kan investere, så estimerer vi den reelle værdi af selskabet. Selvom ingen selskaber er identiske, er der en række forhold, der oftest er afgørende for den fundamentale værdi.

1) Ledelsens evner og troværdighed
2) Markedets karakteristika, konkurrenterne og selskabets konkurrencemæssige styrker
3) Selskabets normaliserede indtjening over en hel konjunkturcyklus
4) Selskabets langsigtede organiske vækst
5) Selskabets cash flow, herunder særligt hvor kapitaltung væksten er
6) Selskabets finansielle styrke og generelle risiko

Når vi har estimeret den reelle værdi, sammenligner vi den med markedsprisen. Hvis markedsprisen er langt under den reelle værdi køber vi selskabet til porteføljen. Hvis markedsprisen er for høj, følger vi selskabet fra sidelinjen og ser om markedet på et senere tidspunkt tilbyder os selskabet med stor rabat.

Omkostninger

Vi mener, at de faste omkostninger skal være så lave som overhovedet muligt under betingelse af, at porteføljen altid skal forvaltes optimalt. Vi mener også, at forvalteren kun skal tjene gode penge, hvis der skabes reel merværdi for investoren.

Hos MediumInvest er de faste omkostninger derfor præcist de faktiske omkostninger ved at forvalte porteføljen. Alle de betydelige stordriftsfordele ved kapitalforvaltning på de faste omkostninger går til aktionærerne. Philip og Thomas modtager en beskeden fast løn og har investeret langt hovedparten af deres formue i MediumInvest på lige økonomiske vilkår med alle andre investorer. De faste omkostninger i procent af formuen svinger derfor afhængigt af formuens størrelse og de samlede faktiske omkostninger.

  • De faste omkostninger er 0,69% om året.
  • Det koster 0,00% at købe eksisterende aktier.
  • Det koster 0,10% at tegne aktier i forbindelse med en kapitalforhøjelse.
  • Det koster 0,00% at sælge aktier i MediumInvest. Et salg tager normalt 5 til 10 hverdage.

Der betales et performancehonorar på 25% af det merafkast der opnås i forhold til referenceindekset. Performancehonoraret er underlagt ”high water mark”, hvilket betyder at det kun betales, når MediumInvest’s afkast, når nye højder relativt til referenceindekset.

Referenceindekset er sammensat for bedst muligt at afspejle det marked som MediumInvest investerer i og består af:

  • 50% MSCI Europe Small Cap GI opgjort i DKK
  • 25% Nasdaq OMX Small Cap Sweden GI opgjort i DKK
  • 15% Oslo Børs Small Cap Index GI opgjort i DKK
  • 5% OMX Copenhagen Small Cap GI
  • 5% OMX Copenhagen Mid Cap GI